logo bip
Urząd Gminy Chełm Śląski Data: 2014-06-28
Akty prawa miejscowego
2014-04-03 Symbol:  XXXVII/231/2014
Uchwała Nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014-04-03 Symbol:  XXXVII/230/2014
Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci prodkuktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
2014-04-03 Symbol:  XXXVII/229/2014
Uchwała Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatniempomocy w zakresie dożywiania w formie śwadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla oób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020
2014-04-03 Symbol:  XXXVII/220/2014
Uchwała Nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Chełm Śląski na 2014 rok
2014-01-28 Symbol:  XXXVI/218/2014
Uchwała Nr XXXVI/218/2014 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Chełmskiej, Górnośląskiej i Zakole
2013-11-04 Symbol:  XXIII/202/2013
Uchwała Nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013-11-04 Symbol:  XXIII/200/2013
Uchwała Nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełm Śląski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości ceny za te usługi
2013-11-04 Symbol:  XXIII/198/2013
Uchwała Nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski
2013-11-04 Symbol:  XXII/194/2013
Uchwała Nr XXII/194/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełm Śląski
2013-11-04 Symbol:  Nr XXIII/199/2013
Uchwała Nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strony 1 2 3 4 5 6 »